logo

Algemene voorwaarden

Uw toegang tot en gebruik van deze Site is onderworpen aan de volgende voorwaarden en bepalingen en alle toepasselijke wetten.

AANVAARDING van deze VOORWAARDEN

Door deze Site te bezoeken en te doorbladeren, aanvaardt u, zonder beperking of kwalificatie, deze Voorwaarden en erkent u dat alle andere overeenkomsten tussen u en André Romijn worden vervangen en zonder kracht of effect zijn.

TOEGESTAAN GEBRUIK VAN WEBSITE-INFORMATIE

1. U mag informatie van deze Site (de "Informatie") uitsluitend voor niet-commercieel persoonlijk gebruik downloaden, weergeven of afdrukken.

2. U moet alle auteursrechtvermeldingen of andere eigendomsrechtvermeldingen in alle Informatie die u downloadt, behouden en reproduceren. U mag de inhoud van de Site echter niet verspreiden, wijzigen, verzenden, hergebruiken, opnieuw plaatsen of gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden, met inbegrip van de tekst, afbeeldingen, audio en video, zonder schriftelijke toestemming van André Romijn. U dient ervan uit te gaan dat alles wat u op deze Site ziet of leest auteursrechtelijk is beschermd, tenzij anders aangegeven, en niet mag worden gebruikt, behalve zoals bepaald in deze Voorwaarden of in de tekst op de Site, zonder schriftelijke toestemming van André Romijn. André Romijn garandeert noch beweert dat uw gebruik van op de Site getoonde materialen geen inbreuk maakt op rechten van derden die geen eigendom zijn van of niet gelieerd zijn aan André Romijn.

3. Met uitzondering van de voorgaande beperkte toestemming, wordt geen licentie of recht op enig auteursrecht van André Romijn of van enige andere partij aan u verleend of toegekend.

4. De André Romijn internetsites kunnen handelsmerken, octrooien, eigendomsinformatie, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van André Romijn en/of andere partijen bevatten of hiernaar verwijzen. Er wordt geen licentie of recht op deze handelsmerken, patenten, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen en andere eigendomsrechten van André Romijn en/of andere partijen aan u verleend of toegekend.

DISCLAIMERS en AFSTAND VAN GARANTIES

5. Hoewel André Romijn zich redelijkerwijs inspant om juiste en actuele informatie op de Site te zetten, geeft André Romijn geen garanties of verklaringen met betrekking tot de inhoud van de Site, die "as is" wordt aangeboden. André Romijn aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze Site of de inhoud daarvan. André Romijn is in het bijzonder niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid, adequaatheid, tijdigheid of volledigheid van de informatie op de Site. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van impliciete garanties niet toegestaan, zodat de bovenstaande uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is. André Romijn aanvaardt ook geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor schade aan of virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren als gevolg van uw toegang tot, gebruik van of bladeren in de Site of het downloaden van materiaal, gegevens, tekst, afbeeldingen, video of audio van de Site. André Romijn behoudt zich het recht voor de functionaliteit van de Site geheel of gedeeltelijk te onderbreken of stop te zetten. André Romijn aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige onderbreking of beëindiging van enige of alle functionaliteit van haar Site, ongeacht of deze het gevolg is van handelingen of nalatigheden van een entiteit van André Romijn of een derde partij.

6. Alle communicatie of materiaal dat u per elektronische post of anderszins naar de Site verzendt, met inbegrip van gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, is niet-vertrouwelijk en niet aan eigendomsrechten gebonden en zal als zodanig worden behandeld. Alles wat u verzendt of plaatst, wordt eigendom van André Romijn of zijn filialen en mag voor elk doel worden gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot reproductie, openbaarmaking, verzending, publicatie, uitzending en posting. Bovendien staat het André Romijn vrij gebruik te maken van ideeën, concepten, knowhow of technieken die deel uitmaken van communicatie die u naar de Site stuurt, voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen en op de markt brengen van producten met behulp van dergelijke informatie.

7. De Informatie kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. André Romijn behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen, correcties en/of verbeteringen aan te brengen in de Informatie en in de producten en programma's die in dergelijke informatie worden beschreven.

8. Omdat André Romijn geen zeggenschap heeft over en geen goedkeuring verleent aan de sites waarnaar de Site is gelinkt en omdat André Romijn de sites waarnaar de Site is gelinkt niet of niet allemaal heeft beoordeeld, erkent u dat André Romijn niet verantwoordelijk is voor de inhoud van off-site pagina's of andere sites die aan de Site zijn gelinkt. Het linken naar de Site, off-Site pagina's of andere sites geschiedt op eigen risico en zonder toestemming van André Romijn.

9. Hoewel André Romijn van tijd tot tijd discussies, chats, postings, transmissies, bulletin boards en dergelijke op de Site kan controleren of beoordelen, is André Romijn hiertoe niet verplicht en aanvaardt André Romijn geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke locaties, noch voor fouten, laster, smaad, weglating, onwaarheid, obsceniteit, pornografie, godslastering, gevaar of onnauwkeurigheid in de informatie op dergelijke locaties op de Site. Het is verboden onwettig, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, aanstootgevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal of materiaal dat gedrag kan vormen of aanmoedigen dat als een strafbaar feit kan worden beschouwd, aanleiding kan geven tot civiele aansprakelijkheid of anderszins in strijd is met de wet, te plaatsen of te verzenden. André Romijn zal zijn volledige medewerking verlenen aan alle rechtshandhavingsinstanties of gerechtelijke bevelen die André Romijn verzoeken of opdragen de identiteit bekend te maken van iedereen die dergelijke informatie of dergelijk materiaal plaatst.

HERZIENINGEN van deze VOORWAARDEN

10. André Romijn kan deze Voorwaarden te allen tijde herzien door deze posting bij te werken. U bent gebonden aan dergelijke herzieningen en moet deze pagina daarom regelmatig bezoeken om de op dat moment geldende Voorwaarden waaraan u gebonden bent te bekijken.